Notárska činnosť

A. Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch:

Notári spisujú účastníkom na základe ich vyhlásenia notárske zápisnice o zmluvách, závetoch a iných právnych úkonoch. Spisujú najmä:

 • darovacie, kúpne a zámenné zmluvy
 • dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
 • zakladateľské listiny / zmluvy obchodných spoločností
 • dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • dohody manželov o rozširení alebo zúžení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva
 • záložné zmluvy a zmluvy o zabezpečovacom prevode práva
 • závety a listiny o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov
 • exekučné tituly - vyhlásenia povinných osôby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice podľa § 45 Exekučného poriadku
 • iné vyhlásenia
 • splnomocnenia a dohody o plnomocenstve
 • zmluvy týkajúce sa obchodných spoločností - zakladateľské listiny a zakladateľské zmluvy, spoločenské zmluvy, zmluvy o prevode obchodných podielov, rozhodnutia jediného spoločníka alebo akcionára v obchodnej spoločnosti

B. Osvedčovanie právne významných skutočností

Na žiadosť účastníka notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Vydáva najmä osvedčenia:

 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • o protestácií zmeniek
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • o tom, že je niekto nažive
 • o vyhlásení o vydržaní vlastníctva k nehnuteľnosti
 • o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom
 • o iných skutočnostiach

C. Konanie vo veciach notárskych úschov

V konaniach vo veciach úschov notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy:

 • závet
 • inú listinu, listinný cenný papier
 • peniaze
 • hnuteľnú vec, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku

D. Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

Notárske centrálne registre sú verejnými zoznamami vedenými Notárskou komorou v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje.Údaje zapísané v notárskych centrálnych registroch sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti. Z údajov zapísaných v notárskych centrálnych registroch notár vydáva potvrdenia a výpisy, ktoré sú verejnými listinami.

Notárska komora SR vedie pre každého notára tieto notárske centrálne registre:

 • Notársky centrálny register určených právnických osôb(NCRpo)
 • Notársky centrálny register závetov(NCRza)
 • Notársky centrálny register záložných práv(NCRzp)
 • Notársky centrálny register dražieb(NCRdr)
 • Notársky centrálny register listín(NCRls)

E. Činnosť osvedčujúcej osoby

 • poskytovať právne rady
 • spisovať iné listiny
 • vykonávať správu majetku a zastupovať účastníkov v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak
 • poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní
Close Menu