Postavenie a činnosť notára

Podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov:

Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa tohto zákona. Notári svojím postavením a svojou činnosťou dbajú o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom.

Notársky úrad predstavuje súbor právomocí udelených na dobu neurčitú štátom notárovi ako fyzickej osobe na výkon notárskej činnosti a na ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, trvalo spojených so sídlom, do ktorého bol notár vymenovaný.

Notárskou činnosťou je:

a)

b)

c)

d)

e)

spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch

osvedčovanie právne významných skutočností

konanie vo veciach notárskych úschov

konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov

činnosť osvedčujúcej osoby podľa § 7 a 9 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov

Ak tak ustanoví Notársky poriadok alebo osobitný zákon, notár vykonáva aj ďalšie činnosti (napr. činnosť notára ako súdneho komisára v dedičských veciach na základe poverenia súdu).

Notár môže ako svoju osobitnú činnosť vykonávať funkciu mediátora a funkciu rozhodcu.

Listiny a osvedčovacie doložky vyhotovené v rámci notárskej činnosti (notárska listina), ich osvedčené odpisy, potvrdenia a výpisy z notárskych centrálnych registrov a listiny vyhotovené pri činnosti notára ako súdneho komisára v dedičských veciach sú verejnými listinami.

Pri výkone svojej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi. Pri výkone notárskej činnosti má notár postavenie verejného činiteľa. Vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci.

V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár fyzickým osobám a právnickým osobám:

a)

b)

c)

poskytovať právne rady

spisovať iné listiny

vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak

d)

poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní

Podľa Etického kódexu notára,

poslaním notára je koncipovať notárske listiny a vykonávať notárske úkony, ktorým chcú dať strany (klienti, účastníci) autenticitu verejnej listiny. Je nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzavierajú, právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov.

Dôvera, ktorú úradu notára preukazuje štát i verejnosť, musí byť vyvážená nielen vysokou odbornou spôsobilosťou, dôsledným uplatňovaním práva, ale aj morálnou integritou a rešpektovaním najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe.

Štát deleguje notárovi časť svojej verejnej moci: poskytuje mu právomoc dávať listinám autenticitu.

Napriek tomu, že notár vykonáva svoju činnosť z vôle štátu, zachováva si nezávislosť. Nikdy neposkytuje služby, ktoré sú v rozpore s Ústavou, zákonmi, so všeobecne záväznými právnymi prepismi a dobrými mravmi.

Každá fyzická a právnická osoba má právo slobodne si vybrať notára, s výnimkou činnosti notára – súdneho komisára v dedičskom konaní. Klientelu notára tvoria osoby, ktoré dobrovoľne od neho žiadajú rady, stanoviská, služby, alebo mu zveria koncipovanie listín alebo osvedčovanie právne významných skutočností.

Notár by mal voči tomu, kto sa na neho obráti, preukázať rozumnú mieru ochoty. Dôvodom odmietnutia služby môže byť to, že ide o právny úkon, ktorý je v rozpore s Ústavou, zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo to, že klient odmieta zložiť primeraný preddavok na odmenu notára a na hotové výdavky.

Close Menu