Zamestnanci

IMG_5941

Mgr. Martin Mižik

notársky kandidát

IMG_5942

Jaroslava Dzubáková

vedúca kancelárie

IMG-789044542a289e546a10491cd86ada7a-V

Mgr. Miriama Ferková

notársky kandidát

IMG_5939

Mgr. Lenka Farkašovská

zamestnanec poverený notárom

IMG_5965

Mgr. Petra Grobauerová

notársky koncipient

IMG_5961

Beata Štofčová

zamestnanec poverený notárom

IMG-92154fab1fcefdhfghgfhf4ac6bca-V

Mgr. Michaela Kačmárová

notársky koncipient

IMG_5943

Jana Korenková

zamestnanec poverený notárom

profile2

JUDr. Katarína Telepčáková

notársky koncipient

IMG_5976

Michal Mižik

zamestnanec poverený notárom

Notársky kandidát

Podľa § 25 ods. 2 Notárskeho poriadku je notársky kandidát poverený notárom vykonávaním všetkých úkonov, ktoré sú predmetom notárskej činnosti, ako aj vykonávaním činnosti podľa § 5.

Notársky koncipient

Podľa § 22 Notárskeho poriadku je notársky koncipient poverený notárom vykonávaním jednotlivých úkonov, ktoré sú predmetom notárskej činnosti, okrem spísania a podpísania notárskej zápisnice a vydania a podpísania rozhodnutia v dedičskom konaní, ako aj vykonávaním činnosti podľa § 5.

V súlade s § 6 ods. 3 a 4. Kancelárskeho poriadku pre notárov je notársky koncipient poverený:

a)

osvedčovať pravosť podpisu na listine (legalizácia), okrem osvedčovania pravosti podpisu na listine, ktorá sa má použiť v zahraničí

b)

osvedčovať správnosť odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia) okrem osvedčovania správnosti odpisu alebo fotokópie listín, ktoré majú byť použité v zahraničí,

c)

vykonávať úkony pri výkone činnosti osvedčujúcej osoby vrátane vydania elektronického odpisu údajov z informačných systémom verejnej správy a výstupu z informačných systémov verejnej správy

d)

vykonávať úkony vo veciach Notárskeho centrálneho registra listín (NCRls) vrátane vydania a podpísania osvedčeného odpisu listiny, potvrdenia a výpisu z Notárskeho centrálneho registra listín (NCRls)

e)

vykonávať jednotlivé úkony v konaní o dedičstve pri predbežnom vyšetrení, pri zisťovaní stavu a obsahu závetu a pri zhromažďovaní dokladov potrebných na prejednanie dedičstva

f)

vykonávať úkony vo veciach Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp) vrátane vydania a podpísania potvrdenia a výpisu z NCRzp

g)

vykonávať úkony vo veciach Notárskeho centrálneho registra dražieb (NCRdr) vrátane vydania a podpísania potvrdenia a výpisu z NCRdr

h)

vykonávať úkony vo veciach notárskych úschov vrátane spísania a podpísania zápisnice o notárskej úschove

i)

vykonávať prípravné a čiastkové úkony pri spisovaní notárskych listín o právnych úkonoch a pri osvedčovaní právne významných skutočností bez možnosti samostatne spisovať a podpisovať notársku zápisnicu

j)

poskytovať právne rady fyzickým osobám a právnickým osobám, spisovať iné listiny, vykonávať správu ich majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku podľa § 5 zákona

k)

viesť samostatne pojednávanie v dedičskom konaní bez možnosti vydania a podpísania rozhodnutí v konaní o dedičstve

Administratívny zamestnanec notára

Podľa § 27 Notárskeho poriadku je administratívny zamestnanec poverený vykonávaním jednotlivých úkonov, ktoré sú predmetom notárskej činnosti (§ 3 ods. 1 a 2 Notárskeho poriadku), okrem spísania a podpísania notárskej zápisnice, zápisnice o úschove a vydania a podpísania osvedčenia o dedičstve a európskeho osvedčenia o dedičstve, ako aj vykonávaním činnosti podľa § 5 Notárskeho poriadku.

V súlade s § 6 ods. 3 Kancelárskeho poriadku pre notárov je administratívny zamestnanec poverený :

a)

osvedčovať pravosť podpisu na listine (legalizácia), okrem osvedčovania pravosti podpisu na listine, ktorá sa má použiť v zahraničí

b)

osvedčovať správnosť odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia) okrem osvedčovania správnosti odpisu alebo fotokópie listín, ktoré majú byť použité v zahraničí

c)

vykonávať úkony pri výkone činnosti osvedčujúcej osoby vrátane vydania elektronického odpisu údajov z informačných systémom verejnej správy a výstupu z informačných systémov verejnej správy

d)

vykonávať úkony vo veciach Notárskeho centrálneho registra listín (NCRls) vrátane vydania a podpísania osvedčeného odpisu listiny, potvrdenia a výpisu z Notárskeho centrálneho registra listín (NCRls)

e)

vykonávať jednotlivé úkony v konaní o dedičstve pri predbežnom vyšetrení, pri zisťovaní stavu a obsahu závetu a pri zhromažďovaní dokladov potrebných na prejednanie dedičstva

Close Menu